คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 | เนื่องด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน โดย บริษัท โรงพยาบาล หริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วพาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติการทางการพยาบาลและกัญชาทางการแพทย์ 

ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2565 21:29:05     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 344

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ --วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ E101 ชั้น 1 อาคารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่จะเลื่อนเป็นชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่เส้นทางสายวิชาชีพพยาบาล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นน้อง และผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี สำหรับพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นสัญญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สะอาด ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อมนุษย์ พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น
8 ธันวาคม 2566     |      17
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ Professor Dr. Kenda Crozier, Dean of the School of Health Sciences,University of East Anglia, Norwich UK. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสามขาวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย สร้างผลงานสู่ระดับสากล2.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามต้องการของตลาดแรงงานสากล3.ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาพยาบาล คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ zoom meeting
8 ธันวาคม 2566     |      8
บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์สุรัช สุนันตา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ รางวัลแต่งการแฟนซี รางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง และ นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
26 พฤศจิกายน 2566     |      38