ด้านบริหารจัดการ

ด้านการวางแผน งบประมาณ และการเงิน

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

 2. แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์

 3. ระบบ KPI Monitoring (รายงานแผน-ผล ตามคำรับรองปฏิบัติงาน)

 4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง E-Financial (รายรับ-รายจ่าย-ทะเบียนครุภัณฑ์ของคณะ)

 5. ระบบ AVS สำหรับตรวจเช็คข้อมูลการรับเงินนักศึกษาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

 6. รายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้คณะ

 7. สลิปเงินเดือนบุคลากร

 8. ระบบ FTES (รายงานสรุปสัดสวนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ)

 9. ขั้นตอน/กระบวนงานการปฏิบัติงาน

 10. คู่มือการปฏิบัติงาน

 11. แบบฟอร์มเอกสาร

ด้านบริหารบุคคล

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

 2. ข้อมูลอาจารยในหลักสูตร

 3. การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น-สายสนับสนุนวิชาการ

 4. การขอตำแหน่างทางวิชาการ (ผศ-รศ-ศ)

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนเงินเดือน

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคคล-กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 7. ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารบุคคล

 8. ฐานข้อมูลบุคลากร

 9. ฐานข้อมูลอัตรากำลัง

 10. รายงานข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเองและการนำไปใช้ประโยชน์

 11. ระบบลาออนไลน์

 12. ตรวจสอบประวัติส่วนตัว

 13. ระบบค้นหาการเข้าประชุม สัมมนา อบรม บุคลากรคณะ

 14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย

 15. แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะ

 16. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 17. คู่มือการปฏิบัติงาน

 18. แบบฟอร์ม

การวิจัย

สารสนเทศของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สารสนเทศมหาวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

 2. นโยบายคณะเกี่ยวกับการวิจัย

 3. แผนงานด้านวิจัยคณะ

 4. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

 5. จำนวนเงินงานวิจัยของบุคลากรคณะ

 6. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 7. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

 8. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

 9. ตำรา-หนังสือ-งานแปล

 10. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการค้นพบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์

 11. นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

 12. บทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง

 13. แหล่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์และวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

 14. สืบค้นหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์

 15. ขั้นตอน/กระบวนงานปฏิบัติงาน

 16. คู่มือการปฏิบัติงาน

 17. แบบฟอร์ม

การบริการวิชาการ

การเรียนการสอน

สารสนเทศของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 1. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

 2. ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 3. หลักสูตรที่เปิดสอน

 4. คำอธิบายรายวิชา

 5. แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 6. รายชื่อนักศึกษา

 7. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 8. ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

 9. ปฏิทินการศึกษา & รอบจบ

 10. ปฏิทินการดำเนินการ มคอ.

 11. ปฏิทินการเสนอหลักสูตร

 12. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

 13. ข้อมูลสารสนเทศการให้บริการ

 14. เอกสารงานหลักสูตร

 15. เอกสารงานทะเบียน

 16. เอกสารงานธุรการ

 17. เอกสารเผยแพร่

 18. เอกสารการขอวิชาชีพอาจารย์

 19. เอกสารที่เกี่ยวกับตารางสอบ

 20. แบบฟอร์สำหรับอาจารย์

 21. ค้นหาเอกสารของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์/มหาวิทยาลัย

 1. จำนวนนักศึกษา

 2. ข้อมูลอาจารย์ในหลักสูตร

 3. วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 4. ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 5. ผลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณะ

 6. ประเมินการเรียนการสอน

 7. ตรวจสอบสถานะการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน-สำหรับนักศึกษา

 8. ตรวจสอบสถานะการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน-สำหรับอาจารย์

 9. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

 10. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

 11. ขั้นตอน/กระบวนงานปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

 12. ขั้นตอน/กระบวนงานปฏิบัติงาน ด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

 13. คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

 14. คู่มือปฏิบัติ ด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

 15. ปฏิทินการจัดทำการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

 16. ตารางการจองห้องปฏิบัติการทางพยาบาลคณะ

 17. แบบฟอร์ม-ทางการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

 18. แบบฟอร์ม-ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ปรับปรุงข้อมูล 7/5/2567 10:53:45
, จำนวนการเข้าดู 0