คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
214614