คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 0-5387-5970     mail : mjunurse@mju.ac.th