คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรกรรม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ปัจจุบันเปิดสอน 11 คณะ 2 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย และ 5 หน่วยงานวิสาหกิจ ที่มีความหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศชาติในอนาคต ประกอบกับปัจจุบันประชาชนสนใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีดำริจะผลิตบุคลากรพยาบาลและได้รับการอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลอย่างมาก จากข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพรวม 98,070 คน ในขณะที่จำนวนความต้องการพยาบาลวิชาชีพ 136,520 คน ยังขาดอีก 38,450 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 จำนวนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลที่ขาดแคลนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 2. สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความต้องการการดูแลด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
  ในบ้าน ชุมชน และโรงพยาบาล
 3. โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น เช่น ปี ค.ศ.2019 เกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด 19) ขึ้นทั่วโลก มีความต้องการบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพ
 4. สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อการปรับตัวและการดูแลด้านสุขภาพจึงต้องการบุคลากรวิชาชีพมาให้การสนับสนุนเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ
 5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากมีคณะต่างๆ ที่มีศักยภาพสามารถให้การสนับสนุนในวิชาทางด้านสุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ได้มีลำดับการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะและเปิดสอนปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพ  พงษ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรางคุณวุฒิ  เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งฯ

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

- วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้จัดส่งเอกสารไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 33 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564

- วันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่รับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 559/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ได้มีมติแบ่งหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มี สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้ย้ายสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ชั่วคราวจากอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ชั้น 2 ไปอาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ชั้น 6 ประกอบด้วยห้องทำงานคณบดี  ห้องทำงานรองคณบดี/ห้องประชุม  ห้องทำงานอาจารย์พยาบาล  ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเสมือนจริงสำหรับการเรียนการสอน  ห้องสำนักงานคณบดีคณะ และห้องกิจกรรม-นิทรรศการ

- คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 733/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรตามการจัดตั้งส่วนงานใหม่ โดยได้ย้ายอัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์ จาก ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มายัง คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ได้แบ่งหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มี สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เห็นชอบ แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และ  2) รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช  เป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2565  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับหนังสือจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/140 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565  ทั้งนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอ อธิการบดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ สำนักบริหารฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง) ได้รับทราบแล้ว

- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565  ได้มีมติเห็นขอบการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น ซึ่งทางคณะฯได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้คยามเห็นชอบต่อไป

- เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้รับหนังสือจากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ01/05/232 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อการขอเปิดสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบลและการผดุงครรภ์  ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุมของสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2565  ดังนี้

     1) ให้ความเห็นชอบการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันที่ขอเปิดดำเนินการใหม่) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

     2) ให้ความเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 คน โดยการรับนักศึกษาดังกล่าวจะต้องมีอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562

     3) ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน 6 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 มีมติ อนุมัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 50 คน

- คณะพยาบาลศาสตร์  ประกาศรับสมัครนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรก เพื่อรับเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 50 คน ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคตม 2565 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2565 โดยวิธีรับตรง  โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษาละ 90,000 บาท/คน

ค่านิยมหลักคณะพยาบาลศาสตร์
SMART งามสง่า เปี่ยมด้วยปัญญา เอื้ออารีย์ เป็นที่ไว้วางใจ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
S M A R T
Smart Mindfullness Angel Respect Teamwork
งามสง่า เปี่ยมด้วยปัญญา เอื้ออารีย์ เป็นที่ไว้วางใจ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

S = Smart งามสง่า หมายถึง บุคลิกภาพดี มีความรู้
M = Mindfullness เปี่ยมด้วยปัญญา หมายถึง มีสติปัญญา รู้ตัว มีคุณธรรม
A = Angel เอื้ออารีย์ หมายถึง โอบอ้อมอารีย์
R = Respect เป็นที่ไว้วางใจ หมายถึง ไว้วางใจ เชื่อใจ ให้คุณค่ากัน
T = Teamwork มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นทีม

 ตราสัญลักษณ์

https://nurse.mju.ac.th/goverment/25640224094548_nurse/Doc_25670513153501_389991.png

พระพิรุณทรงนาคบนพื้นขาว อยู่บนตัวอักษรสีเขียว “แม่โจ้ ๒๔๗๗”(ปีที่ก่อตั้ง)  กรอบสีเขียวมีตัวอักษรสีขาวชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยอยู่ข้างบน ภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่าง คั่นด้วยลายดอกประจำยามซ้าย-ขวา มีขอบนอกเป็นสีทอง ใต้กรอบวงกลมสีเขียว เป็นตัวอักษรสีเขียวชื่อคณะเป็นภาษาไทยอยู่บนชื่อ คณะเป็นภาษาอังกฤษสีดำ

 

https://nurse.mju.ac.th/goverment/25640224094548_nurse/Doc_25670513153543_188764.jpg

ตราสัญลักษณ์รูปตะเกียงสีน้ำเงินด้านล่างมีตัวเลข ๒๕๖๔ เป็นปีที่เริ่มจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ล้อมรอบด้วยเส้นรอบวงกลมสีเขียว ด้านบนมีอักษรชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ปรัชญา

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มีภาวะผู้นำ อดทนสู้งาน มีจิตอาสา

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  สอดคล้องกับบริบททางสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้รับบริการ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และจิตอาสาะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มีภาวะผู้นำ อดทนสู้งาน มีจิตอาสา

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับชาติ ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและศาสตร์เกษตร”

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแก่สังคม
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม
 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส

พันธกิจ :

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
 2. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพแก่สังคม
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความร่วมมือในระดับชุมชนและสังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน