คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ