คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์สุรัช สุนันตา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ รางวัลแต่งการแฟนซี รางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง และ นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
26 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ใวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน Guidance Expo 2024 และแนวการศึกษา และตามล่าหาอาชีพในฝัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในทุกระดับชั้น จำนวน 3,700 คน เข้าร่วม โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก
15 พฤศจิกายน 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566-2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิคจังเกิ้ล ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดรับกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และเพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความครอบคลุม สอดรับกับแผนของมหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และทันต่อสถานการณ์ จึงได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
6 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
31/10/2566 11:09:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 528 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
17/3/2566 15:30:56
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566
21/2/2566 9:27:55
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
21/2/2566 9:24:50
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ตำแหน่งอาจารย์)
26/12/2565 11:03:03
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
25/11/2565 15:00:19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
24/11/2565 9:54:57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล
9/11/2565 10:42:46
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
25/10/2565 16:24:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
26/10/2565 11:32:45

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25/10/2566 16:39:34
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:39:35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:38:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27/9/2566 13:18:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
25/9/2566 16:21:19
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13/9/2566 11:06:37