คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
ข้อมูลลงเวปไซต์
โครงสร้างองค์กร
ตราสัญลักษณ์
แบบฟอร์ม
วิสัยทัศน์
เอกสาร มคอ.คณะพยาบาลศาสตร์
เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
17269020768419_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์-1.11.2565-4_แก้.pdf
check listแฟ้มรายวิชา.docx
mjuประกาศคณะพยาบาลศาสตร์-รับสมุัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565pdf.pdf
mjuผลการสอบคัดเลือก พนงมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลฯpdf.pdf
mjuผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานม.pdf
mjuรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)pdf.pdf
การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าทวนสอบ.docx
แบบประเมินผลการสอนอาจารย์โดยอาจารย์.pdf
ประกาศผล (สาวิตรี).pdf
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 528 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศรับสมัครอาจารย์.pdf
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์.pdf
มคอ.6.doc
มคอ.6.doc
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล.pdf