คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญโท - เอก ทางด้านการพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ 1222 และ 1223 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญเอกเดือนละ 34,000 บาท และอัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโทเดือนละ 27,800 บาท ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ปริญญาโททางการพยาบาลเดือนละ 5,000 บาท ปริญญาโทสาขาอื่น เดือนละ 3,500 บาท และค่าประกอบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท คิดคำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
30 เมษายน 2567     |      101
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวและขอพรอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีการแข่งขันขบวนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การแข่งขันลาบเนื้อ การแข่งขันส้มตำลีลา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันส้มตำลีลาประจำปีนี้ 
22 เมษายน 2567     |      102
ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      173
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1221-1223 อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 34,000 บาท และ อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 27,880 บาท ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ปริญญาโททางการพยบาลเดือนละ 5,000 บาท ปริญญาโทสาขาอื่น เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิด 10 ปี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่นี่
6 มีนาคม 2567     |      1144
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราานั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม E601/1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
1 มีนาคม 2567     |      249
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดี อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทำการตรวจ ATK ให้กับอธิการบดี ผู้บริหาร แขกของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมสถิติทั้งสองวัน ผู้รับบริการประมาณ 800คน
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      271
ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณพ์ จากโครงการปั่นการกุศล แม่โจ้ปั่นคืนถิ่น 3 (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคุณสมร นิวาส เลขาธิการชมรมฯ เป็นผู้มอบครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์    จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาทชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ Teaching Stethoscope จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,600 บาทรถเข็นทำแผลพร้อมอ่าง ถังและเทรย์สแตนเลส    จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาทเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์ สำหรับเด็ก    จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 33,000 บาทเครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ    จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 56,000 บาท                    6. เสาน้ำเกลือสแตนเลส    จำนวน 1 เสา เป็นเงิน 2,000 บาทหุ่นตังกวน     จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 16,400 บาทรวมมูลค่า 160,000 บาท  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในความอนุเคราะห์ของชมรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบัณฑิตทางการพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีอัตลักษณ์ งามสง่า จิตอาสา อดทนสู้งาน 
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      171
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีพี่เลี้ยงแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะ และให้ความชื่นชมนักศึกษาว่ามีความสง่างาม จิตอาสา อดทน สู้งาน 
7 มีนาคม 2567     |      342
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเข้าศึกษาการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเข้าศึกษาการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัทธยมศึกษา ปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้อธิบายสาระหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะ โดยนางสาวสาวิตรี ทิพนี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ได้พาชมห้องปฏิบัติการฯ และต่อไปได้ไปยังสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาด้านความพร้อมของฐานข้อมูล องค์ความรู้ ต่างๆ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรสำนักหอสมุด ในการพาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ 
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      185
นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. Doyoon Kim ปี 2 จาก Ewha women’s university 2. Hee woo Lee ปี 3 จาก Sungsin women university และ 3. Jiin Jo ปี 4 จาก Seoul women nursing college นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ปราณปริยา เขื่อนเพชร รหัสนักศึกษา 6530101324 และ น.ส. สุเมธินี ทิสานนท์ รหัสนักศึกษา 6530101349 อาสานำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี ทั้ง 3 คน เข้าเยี่ยมชม 
25 มกราคม 2567     |      192
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รอบที่2) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท  ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาทและค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เอกสารประกอบรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน https://personnel.mju.ac.th/edoc/news/13064.pdfใบสมัคร https://nurse.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=17830&lang=th-THรายการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
19 มกราคม 2567     |      1292
รร.กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัทธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ จากนั้นอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ได้อธิบายภาพรวมของหลักสูตร และกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น Basic Life Support โดยมีการให้ความรู้เรื่องการ CPR นำโดยอาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และอาจารย์หยาดพิรุณเสาร์เป็ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ CPR จากนั้นได้พานักเรียนและคณาจารย์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ โดยอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล
10 มกราคม 2567     |      92
ตรวจคัดกรองประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสารพิษตกค้างในร่างกาย ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย บริการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสารพิษตกค้างให้ร่างกาย ในกิจกรรมวันงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ โดยมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เป็นอย่างมาก และให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2 มกราคม 2567     |      137
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในโครงการวิจัย "ความต้องการใช้พื้นที่สาธารณะตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์สำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่: การวิจัยแบบผสมผสาน"
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ อาจารย์บุษกร ยอดทรายและอาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง พร้อมทีมงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ในโครงการวิจัย "ความต้องการใช้พื้นที่สาธารณะตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์สำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่: การวิจัยแบบผสมผสาน" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ เทศบาลนครเชียงใหม่  โดย ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว
21 ธันวาคม 2566     |      135
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ --วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ E101 ชั้น 1 อาคารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่จะเลื่อนเป็นชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่เส้นทางสายวิชาชีพพยาบาล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นน้อง และผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี สำหรับพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นสัญญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สะอาด ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อมนุษย์ พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น
8 ธันวาคม 2566     |      400
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ Professor Dr. Kenda Crozier, Dean of the School of Health Sciences,University of East Anglia, Norwich UK. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสามขาวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย สร้างผลงานสู่ระดับสากล2.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามต้องการของตลาดแรงงานสากล3.ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาพยาบาล คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ zoom meeting
8 ธันวาคม 2566     |      146
บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์สุรัช สุนันตา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ รางวัลแต่งการแฟนซี รางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง และ นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
26 พฤศจิกายน 2566     |      312
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ใวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงาน Guidance Expo 2024 และแนวการศึกษา และตามล่าหาอาชีพในฝัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนของโรงเรียนในทุกระดับชั้น จำนวน 3,700 คน เข้าร่วม โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก
15 พฤศจิกายน 2566     |      243
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ และแนะนำการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง พร้อมด้วย อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ณ.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมร่มฟ้าดารารัศมี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ให้ความสนใจต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนมาก พร้อมสอบถามแนวทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
15 พฤศจิกายน 2566     |      191
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566-2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิคจังเกิ้ล ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดรับกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และเพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความครอบคลุม สอดรับกับแผนของมหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และทันต่อสถานการณ์ จึงได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
6 พฤศจิกายน 2566     |      480
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27880 บาทระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาทและค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5000 บาทสำหรับระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปีเอกสารประกอบประกาศรับสมัคร-รายละเอียดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรายละเอียดการจัดเอกสารสมัคร
31 ตุลาคม 2566     |      1492
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาและการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมา คุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินวิถีชีวิตของชาวล้านนาจะเกี่ยวข้องกับประเพณี ต่างๆ ทั้งปี เรียกว่าประเพณี12 เดือนล้านนา โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษา และบุคลากรจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้
18 ตุลาคม 2566     |      274
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสุขภาพ และการพยาบาลรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง Dakonia College ประเทศ ฟินแลนด์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา และ อาจารย์เจนนารา  วงศ์ปาลี พร้อมคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่  ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสุขภาพ และการพยาบาลรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง Dakonia College  ประเทศ ฟินแลนด์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง Supporting the movement by using kinaesthetics  และ Moving and Handling during emergency situations ผ่านทาง zoom application โดยมีนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะศิลปะศาสตร์ เข้าร่วมด้วย
8 ตุลาคม 2566     |      386
งานบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ณ วัดป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ  ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนเขตรับผิดชอบ รพ สต ป่าเหมือด และพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการงานบริการสุขภาพร่วมกับรพ.สตป่าเหมือด เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า สดุดีวิชาชีพการพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ      และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่      ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ แม้ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล โดยมิทรงย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัย โดยไม่แยกศาสนาและเชื้อชาติพระองค์ทรงจัดตั้ง หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ทรงฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ วันพยาบาล และวันต้นไม้แห่งชาติ เหล่าข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯถวายความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จย่าสืบไป#น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส#วันพยาบาลแห่งชาติ
20 ตุลาคม 2566     |      249