คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ