คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

เลื่อนวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิม วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 22/8/2565 16:34:09     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 94

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการการจัดทำแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง E613 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดทำแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์  จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทางด้านวิชาชีพพยาบาล แนวโน้มในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในอนาคต รวมถึงความต้องการคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพเพื่อมาทำงานในสถานพยาบาล” โดยมีคณบดีและรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
29 กันยายน 2565     |      6
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะพยาบาลศาสตร์) กับ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด
คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ MOU รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล  สร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะพยาบาลศาสตร์) กับ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายแพทย์วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 54 คน นักศึกษาต้องเรียนภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการพยาบาลทุกระดับ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลและในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนตามขอบเขตของวิชาชีพ ตลอดจนการวางแผนเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ ด้านวิชาการการวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษาชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนโควตาการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้กับบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ และ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงานของนักศึกษา จัดทำแผนร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติจริง โดยทั้งสองหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
27 กันยายน 2565     |      11