คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Suzette Augustine อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย West Negros University จากประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ในการมาเยี่ยมชมกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565  

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2565 13:00:14     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม“สืบค้นสารสนเทศในสำนักหอสมุด”ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน มีทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ และนางสาวสุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ บรรยายวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC Training) แนะนำฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำพื้นที่และพาชมบริการต่างๆของสำนักหอสมุด (Library service)      อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “การสืบค้นสารสนเทศในสำนักหอสมุด”ของคณะพยาบาลศาสตร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารักการอ่าน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1 ธันวาคม 2565     |      19
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “MJU Student Activities 2022”
      วันที่  27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2565  “MJU Student Activities 2022” ณ ลานจัตุรัสนานาชาติและอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้(ลานคาวบอย)      งานเปิดโลกกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้แนวคิด “Lomwong Camping Night” โดยให้นักศึกษาแต่ละคณะแต่ละสาขานั่งล้อมวงกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบทำ แล้วชวนกันไปสมัครเข้าร่วมชมรมหรือตั้งชมรมใหม่ บรรยากาศเสมือนการนั่งรอบกองไฟแคมป์ปิ้ง นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดนักศึกษา การแสดงดนตรีสด Food Truck กิจกรรม Random dance จากชมรมเต้น เป็นต้น
29 พฤศจิกายน 2565     |      27
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565
      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์บุษกร ยอดทราย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้รับมอบหมายจากอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 106 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,889,725 บาท และในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 115 แหล่งทุน เป็นจำนวนเงิน 10,115,250 บาท รวมทั้ง 2 ปีการศึกษา มูลค่า 20,0049,975 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนรายปี จำนวนกว่า 1,000 คน      พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุนได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ ซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 พฤศจิกายน 2565     |      23
นางสาวสาวิตรี ทิพนี ร่วมโครงการ “อบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า"
      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า" จัดโดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อาทินักศึกษาพิการ นักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข      อย่างไรก็ตาม ในโครงการมีการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้"การจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ" โดยนางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"การสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้าและแนวทางการช่วยเหลือ" โดยนางสาวปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนายการ โรงพยาบาลสันทราย      ภาพ: งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
28 พฤศจิกายน 2565     |      23