คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า" จัดโดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อาทินักศึกษาพิการ นักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข

      อย่างไรก็ตาม ในโครงการมีการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้

  1. "การจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ" โดยนางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. "การสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้าและแนวทางการช่วยเหลือ" โดยนางสาวปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนายการ โรงพยาบาลสันทราย

      ภาพ: งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา

 

ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2565 11:31:01     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2566     |      11
เบิร์นทุกวันพฤหัสนะจ๊ะ ”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น สร้างหุ่นสวยไปด้วยกัน
#ประชาสัมพันธ์#เบิร์นทุกวันพฤหัสนะจ๊ะ”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น สร้างหุ่นสวยไปด้วยกัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย พยาบาลพาเบิร์น ให้คุณมากกว่าหุ่นสวย “ZUMBA DANCE” #ทุกวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 17.00-18.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์#เริ่มเบิร์นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053 875 970”กายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง บุคลิกงามสง่า” Good Health Strong Heart @ MJU#สุขภาพดีสร้างได้#พยาบาลพาเบิร์น
29 มกราคม 2566     |      562