คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ และนางสาวสุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ บรรยายวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC Training) แนะนำฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำพื้นที่และพาชมบริการต่างๆของสำนักหอสมุด (Library service)

      อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “การสืบค้นสารสนเทศในสำนักหอสมุด”ของคณะพยาบาลศาสตร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารักการอ่าน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2565 11:49:14     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 70

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2566     |      9
เบิร์นทุกวันพฤหัสนะจ๊ะ ”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น สร้างหุ่นสวยไปด้วยกัน
#ประชาสัมพันธ์#เบิร์นทุกวันพฤหัสนะจ๊ะ”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น สร้างหุ่นสวยไปด้วยกัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย พยาบาลพาเบิร์น ให้คุณมากกว่าหุ่นสวย “ZUMBA DANCE” #ทุกวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 17.00-18.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์#เริ่มเบิร์นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053 875 970”กายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง บุคลิกงามสง่า” Good Health Strong Heart @ MJU#สุขภาพดีสร้างได้#พยาบาลพาเบิร์น
29 มกราคม 2566     |      562