คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566
ระบบรับตรง [ไม่ร่วมTCAS66] จำนวนรับ 50 คน
รายละเอียดการรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/65.pdf...
??กำหนดการรับสมัคร
- สมัครทางออนไลน์: วันที่ 20 ก.พ.- 30 มี.ค. 66 ที่ www.admissions.mju.ac.th
- ประกาศผล [ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์] : วันที่ 10 เม.ย. 66
- สอบสัมภาษณ์ & ยื่น Portfolio : วันที่ 22-24 เม.ย. 66
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พ.ค. 66
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000฿ : วันที่ 1-10 พ.ค. 66

ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2566 9:27:55     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1701

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95