คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ปั้นฝันพยาบาลสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องอาคมกาญจนประโชติ ตึกอำนวยยศสุข โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุษสรินทร์ ทองมี ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอแนวคิดทางธุรกิจต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร และคณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2566 22:24:48     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด