คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิคจังเกิ้ล ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดรับกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และเพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความครอบคลุม สอดรับกับแผนของมหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และทันต่อสถานการณ์ จึงได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2566 19:40:09     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 504

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 90 ปี
10 มิถุนายน 2567     |      62
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มิถุนายน 2567     |      47