คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ Professor Dr. Kenda Crozier, Dean of the School of Health Sciences,University of East Anglia, Norwich UK. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ??ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม E101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสามขาวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย สร้างผลงานสู่ระดับสากล
2.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามต้องการของตลาดแรงงานสากล
3.ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาพยาบาล คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ onsite และ online ผ่านระบบ zoom meeting
ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2566 19:59:29     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 99

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราานั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม E601/1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
1 มีนาคม 2567     |      40
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดี อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทำการตรวจ ATK ให้กับอธิการบดี ผู้บริหาร แขกของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมสถิติทั้งสองวัน ผู้รับบริการประมาณ 800คน
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      81
ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณพ์ จากโครงการปั่นการกุศล แม่โจ้ปั่นคืนถิ่น 3 (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคุณสมร นิวาส เลขาธิการชมรมฯ เป็นผู้มอบครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์    จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาทชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ Teaching Stethoscope จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,600 บาทรถเข็นทำแผลพร้อมอ่าง ถังและเทรย์สแตนเลส    จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาทเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์ สำหรับเด็ก    จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 33,000 บาทเครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ    จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 56,000 บาท                    6. เสาน้ำเกลือสแตนเลส    จำนวน 1 เสา เป็นเงิน 2,000 บาทหุ่นตังกวน     จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 16,400 บาทรวมมูลค่า 160,000 บาท  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในความอนุเคราะห์ของชมรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบัณฑิตทางการพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีอัตลักษณ์ งามสง่า จิตอาสา อดทนสู้งาน 
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      74
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีพี่เลี้ยงแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะ และให้ความชื่นชมนักศึกษาว่ามีความสง่างาม จิตอาสา อดทน สู้งาน 
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      134