คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเข้าศึกษาการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัทธยมศึกษา ปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้อธิบายสาระหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะ โดยนางสาวสาวิตรี ทิพนี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ได้พาชมห้องปฏิบัติการฯ และต่อไปได้ไปยังสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาด้านความพร้อมของฐานข้อมูล องค์ความรู้ ต่างๆ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรสำนักหอสมุด ในการพาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2567 23:18:55     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95