คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีพี่เลี้ยงแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะ และให้ความชื่นชมนักศึกษาว่ามีความสง่างาม จิตอาสา อดทน สู้งาน 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2567 15:06:41     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 235

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95