คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดี อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทำการตรวจ ATK ให้กับอธิการบดี ผู้บริหาร แขกของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมสถิติทั้งสองวัน ผู้รับบริการประมาณ 800คน
ปรับปรุงข้อมูล : 19/2/2567 21:39:52     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 204

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95