คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญโท - เอก ทางด้านการพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ 1222 และ 1223 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญเอกเดือนละ 34,000 บาท และอัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโทเดือนละ 27,800 บาท ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ปริญญาโททางการพยาบาลเดือนละ 5,000 บาท ปริญญาโทสาขาอื่น เดือนละ 3,500 บาท และค่าประกอบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท คิดคำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
30 เมษายน 2567     |      101
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวและขอพรอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีการแข่งขันขบวนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การแข่งขันลาบเนื้อ การแข่งขันส้มตำลีลา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันส้มตำลีลาประจำปีนี้ 
22 เมษายน 2567     |      102
ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      174
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1221-1223 อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 34,000 บาท และ อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 27,880 บาท ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ปริญญาโททางการพยบาลเดือนละ 5,000 บาท ปริญญาโทสาขาอื่น เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิด 10 ปี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่นี่
6 มีนาคม 2567     |      1144
ทั้งหมด 19 หน้า