คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. Doyoon Kim ปี 2 จาก Ewha women’s university 2. Hee woo Lee ปี 3 จาก Sungsin women university และ 3. Jiin Jo ปี 4 จาก Seoul women nursing college นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ปราณปริยา เขื่อนเพชร รหัสนักศึกษา 6530101324 และ น.ส. สุเมธินี ทิสานนท์ รหัสนักศึกษา 6530101349 อาสานำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี ทั้ง 3 คน เข้าเยี่ยมชม 
25 มกราคม 2567     |      192
รร.กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัทธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ จากนั้นอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ได้อธิบายภาพรวมของหลักสูตร และกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น Basic Life Support โดยมีการให้ความรู้เรื่องการ CPR นำโดยอาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และอาจารย์หยาดพิรุณเสาร์เป็ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ CPR จากนั้นได้พานักเรียนและคณาจารย์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ โดยอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล
10 มกราคม 2567     |      92
ตรวจคัดกรองประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสารพิษตกค้างในร่างกาย ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย บริการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสารพิษตกค้างให้ร่างกาย ในกิจกรรมวันงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ โดยมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เป็นอย่างมาก และให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2 มกราคม 2567     |      137
ทั้งหมด 16 หน้า