คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดี อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทำการตรวจ ATK ให้กับอธิการบดี ผู้บริหาร แขกของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมสถิติทั้งสองวัน ผู้รับบริการประมาณ 800คน
19 กุมภาพันธ์ 2567
ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณพ์ จากโครงการปั่นการกุศล แม่โจ้ปั่นคืนถิ่น 3 (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคุณสมร นิวาส เลขาธิการชมรมฯ เป็นผู้มอบครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์    จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาทชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ Teaching Stethoscope จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,600 บาทรถเข็นทำแผลพร้อมอ่าง ถังและเทรย์สแตนเลส    จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาทเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไกร์ สำหรับเด็ก    จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 33,000 บาทเครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ    จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 56,000 บาท                    6. เสาน้ำเกลือสแตนเลส    จำนวน 1 เสา เป็นเงิน 2,000 บาทหุ่นตังกวน     จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 16,400 บาทรวมมูลค่า 160,000 บาท  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในความอนุเคราะห์ของชมรมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบัณฑิตทางการพยาบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีอัตลักษณ์ งามสง่า จิตอาสา อดทนสู้งาน 
19 กุมภาพันธ์ 2567
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปี 2 ในการฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีพี่เลี้ยงแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะ และให้ความชื่นชมนักศึกษาว่ามีความสง่างาม จิตอาสา อดทน สู้งาน 
7 มีนาคม 2567
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเข้าศึกษาการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเข้าศึกษาการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัทธยมศึกษา ปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้อธิบายสาระหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะ โดยนางสาวสาวิตรี ทิพนี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ได้พาชมห้องปฏิบัติการฯ และต่อไปได้ไปยังสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาด้านความพร้อมของฐานข้อมูล องค์ความรู้ ต่างๆ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรสำนักหอสมุด ในการพาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ 
12 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
30/3/2567 10:37:53
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
6/3/2567 16:31:02
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
1/3/2567 14:14:22
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1217 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
18/1/2567 16:20:25
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
19/1/2567 15:59:12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1217-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
4/12/2566 15:09:18
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
31/10/2566 11:09:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 528 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
17/3/2566 15:30:56
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566
21/2/2566 9:27:55
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
21/2/2566 9:24:50

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
13/3/2567 16:32:22
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25/10/2566 16:39:34
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:39:35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:38:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27/9/2566 13:18:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
25/9/2566 16:21:19
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13/9/2566 11:06:37