คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ข่าวกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม“สืบค้นสารสนเทศในสำนักหอสมุด”ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน มีทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ และนางสาวสุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ บรรยายวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC Training) แนะนำฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำพื้นที่และพาชมบริการต่างๆของสำนักหอสมุด (Library service)      อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “การสืบค้นสารสนเทศในสำนักหอสมุด”ของคณะพยาบาลศาสตร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารักการอ่าน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1 ธันวาคม 2565
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “MJU Student Activities 2022”
      วันที่  27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2565  “MJU Student Activities 2022” ณ ลานจัตุรัสนานาชาติและอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้(ลานคาวบอย)      งานเปิดโลกกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้แนวคิด “Lomwong Camping Night” โดยให้นักศึกษาแต่ละคณะแต่ละสาขานั่งล้อมวงกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบทำ แล้วชวนกันไปสมัครเข้าร่วมชมรมหรือตั้งชมรมใหม่ บรรยากาศเสมือนการนั่งรอบกองไฟแคมป์ปิ้ง นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดนักศึกษา การแสดงดนตรีสด Food Truck กิจกรรม Random dance จากชมรมเต้น เป็นต้น
29 พฤศจิกายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565
      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์บุษกร ยอดทราย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้รับมอบหมายจากอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 106 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,889,725 บาท และในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 115 แหล่งทุน เป็นจำนวนเงิน 10,115,250 บาท รวมทั้ง 2 ปีการศึกษา มูลค่า 20,0049,975 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนรายปี จำนวนกว่า 1,000 คน      พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุนได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ ซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 พฤศจิกายน 2565
นางสาวสาวิตรี ทิพนี ร่วมโครงการ “อบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า"
      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า" จัดโดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อาทินักศึกษาพิการ นักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข      อย่างไรก็ตาม ในโครงการมีการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้"การจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ" โดยนางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"การสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้าและแนวทางการช่วยเหลือ" โดยนางสาวปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนายการ โรงพยาบาลสันทราย      ภาพ: งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
28 พฤศจิกายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยวและคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตาและอาจารย์สุรัช สุนันตา เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้       และในบ่ายวันเดียวกันเวลา 13.30 น. เข้าพบอาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 พฤศจิกายน 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ
      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา  09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โดยมีอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายนิกร แก้วคำดู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพพงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ นายเนรมิต  ใจแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ การศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนความร่วมทางการวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป      พร้อมกันนี้ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566  ให้แก่คณะครูและนักเรียน       ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 873 460 , 053 873 469  ในวันและเวลาราชการ
19 พฤศจิกายน 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร”
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-15.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง E613 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6      โดยมีการร่วมวิเคราะห์ภาพรวมและแผนปฎิบัติงานของคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายในระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทิศทางและความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า “อาจารย์ต้องเน้นสอนให้นักศึกษามีทักษะทางการพยาบาล มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จบแล้วมีงานทำ และได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม” นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้       อย่างไรก็ตาม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร” ของคณะพยาบาลศาสตร์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์และบุคลากร โดยให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การพยาบาล การดูแลสุขภาพทั่วไป การดูแลผู้สู้งอายุ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บูรณาการให้เข้ากับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และให้มุ่งตามเป้าหมายปรัชญาของคณะที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มีภาวะผู้นำ อดทนสู้งาน มีจิตอาสา” นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป
17 พฤศจิกายน 2565

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
25/11/2565 15:00:19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
24/11/2565 9:54:57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล
9/11/2565 10:42:46
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
25/10/2565 16:24:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
26/10/2565 11:32:45
เลื่อนวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
22/8/2565 16:34:09
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์(ครั้งที่ 1)
19/10/2564 21:52:18